Miejsce dobre do życia Portal brzezce.info jest pierwszą i najstarszą stroną lokalną w gminie Kultura i sztuka Wiara i tradycja od pokoleń

Na zaproszenie Sołtysa, 8 maja 2024 r. w Ośrodku Kultury w Brzeźcach odbyło się sprawozdawcze zebranie wiejskie. W zebraniu licznie udział wzięli mieszkańcy Brzeźc oraz obecni byli: Zastępca Burmistrza Pszczyny Piotr Sidzina, dyrektor Szkoły Marcin Piontek oraz radny Piotr Rabaszowski. Na zebraniu Sołtys Pani Halina Dziurosz przedstawiła sprawozdanie z realizacji działań Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 rok oraz preliminarz wydatków sołeckich na rok 2024.

Podczas dyskusji mieszkańcy Brzeźc zgłaszali sprawy dotyczące wysokich kosztów wywozu nieczystości i wnioskowali o budowę kanalizacji. Przedstawione zostały postulaty dot. modernizacji dróg, budowy szkoły i przedszkola, bezpieczeństwa na drogach i przejściach dla pieszych oraz oświetlenia chodnika. Zastępca Burmistrza Pan Piotr Sidzina na bieżąco odpowiadał na poruszane zagadnienia. W temacie szkoły Dyrektor Pan Marcin Piontek poinformował, że opracowywana jest koncepcja możliwości utworzenia trzech dodatkowych pomieszczeń, w tym: pomieszczenie klasy, stołówki i świetlicy.

Radna Joanna Brożek podziękowała mieszkańcom za każdy oddany głos w wyborach samorządowych i udzielony mandat zaufania. Zadeklarowała, że przedstawiać będzie postulaty mieszkańców odpowiednim organom oraz dołoży wszelkich starań w celu rozwoju naszego Sołectwa. Radna otwarta jest na współpracę i nowe inicjatywy oraz informuje, że pełnić będzie dyżur w Ośrodku Kultury w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 - 18.00.

W załączeniu Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 rok.

Fot: Sylwia Krystek

 

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej w Brzeźcach za 2023 rok

W dniu 05 kwietnia 2023 r. na zebraniu wiejskim sprawozdawczo - wyborczym zostali wybrani:

Sołtys Brzeźc - Halina Dziurosz

Rada Sołecka w składzie:

Joanna Brożek

Beata Kania

Sylwia Krystek

Janusz Magiera

Jarosław Nowak

Jan Paszek

W 2023 roku Sołtys i Rada Sołecka spotykali się na 6 posiedzeniach, na których podejmowane były decyzje oraz omawiane bieżące sprawy Sołectwa. Ponadto organizowane były spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi działającymi w Sołectwie.

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Rada Sołecka, mając na względzie właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych na terenie Brzeźc oraz możliwość otrzymania dotacji z Urzędu Miasta, zainicjowała utworzenie spółki wodnej. Po przeprowadzonych spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami, w dniu 06.07.2023 r. na zebraniu założycielskim utworzono Spółkę Wodną Brzeźce, która działa na obszarze całego Sołectwa.

2. Rada Sołecka zainicjowała i urządziła wiosenną akcję sprzątania Brzeźc. Poza tym, że zebrano wiele śmieci, akcja miała na celu promowanie działań proekologicznych oraz dbania o czystość i środowisko. Akcja sprzątania Sołectwa będzie miała charakter coroczny. Apelujemy do

mieszkańców o reagowanie na proceder wyrzucania odpadów na terenie Brzeźc.

3. Sołtys i Rada Sołecka działali w zakresie projektu z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 71.169,24 zł. W tym celu organizowane zostały spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych, na których była możliwość przedstawienia propozycji przeznaczenia środków pieniężnych. Ostatecznie powstał wniosek na projekt pn: „Wspólne działanie dla mieszkańców Brzeźc”, który po przegłosowaniu przyjęty został do realizacji. W ramach projektu zakupionych zostanie: 5 namiotów biesiadnych, 10 kpl. typu ławo-stoły, 2 warniki, 2 termosy, grill ogrodowy, 2 stojaki na rowery, tablica z mapą sołectwa, laptop i laminarka. Ponadto w dniu 22 czerwca 2024 r. odbędzie się biesiada integracyjna dla wszystkich mieszkańców poprzedzona warsztatami kulinarnymi, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Zaznaczamy, że wniosek do projektu z Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gminy.

4. W dniu 12.09.2023 r. Sołtys i przedstawiciele Rady Sołeckiej byli u Burmistrza Pszczyny i wnioskowali o wybudowanie nowej szkoły podstawowej z przedszkolem oraz infrastrukturą sportową na zakupionej na ten cel działce inwestycyjnej. Poza tym delegacja wnioskowała o wyremontowanie dróg (w pierwszej kolejności ulicy Wyzwolenia i Przybysza) oraz oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Wideki do centrum Brzeźc.

5. W ślad za spotkaniem z Burmistrzem Sołtys i Rada Sołecka Brzeźc złożyli wniosek do Burmistrza o podjęcie działań na terenie inwestycyjnym zakupionym w celu budowy szkoły podstawowej w Brzeźcach. Zawnioskowano o podjęcie działań umożliwiających dojazd do

terenu inwestycyjnego od ulicy Pokoju i utwardzenie tego dojazdu, a także o wytyczenie granic przedmiotowego terenu i jego wykarczowanie.

6. Sołtys i Rada Sołecka wystąpili z następującymi wnioskami do Budżetu Gminy na 2024 rok:

1) remont i dobudowa ulicy Wyzwolenia w Brzeźcach,

2) budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy Wideki do centrum Brzeźc oraz pozostały remont ulicy Wideki.

Wnioski Sołectwa w Budżecie Gminy na 2024 rok nie zostały uwzględnione.

7. Sołtys i Rada Sołecka wystąpili do Starosty Pszczyńskiego o wyremontowanie odcinka ulicy Łącznej przed wyjazdem na drogę wojewódzką. Projekt został zrealizowany wiosną br.

8. Sołtys i Rada Sołecka wystąpili z wnioskiem do Konserwatora Zabytków i Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyremontowanie krzyża przydrożnego przy ulicy Wideki. Konserwator Zabytków nakazał odrestaurowanie krzyża, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich odsyła sprawę do Gminy Pszczyna.

9. Sołtys i przedstawiciele Rady Sołeckiej odwiedzili z paczkami i życzeniami świąteczno- noworocznymi Seniorów naszej miejscowości. Łącznie odwiedzono 33 Seniorów naszego Sołectwa. Bądźmy czujni na potrzeby naszych samotnych i chorych sąsiadów.

10. Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych, instytucji lokalnych i jubilaci z dużym stażem małżeńskim. Jubilatom zostały złożone życzenia i wręczone upominki. Spotkanie uświetnił występ artystyczny Dzieci Maryi.

11. Sołtys na bieżąco zajmowała się sprawami Sołectwa, brała udział w Sesjach Rady Miejskiej w Pszczynie, pobierała podatek rolny i od nieruchomości, brała udział w wiosennym przeglądzie dróg oraz na bieżąco reagowała na zaistniałe sprawy w Sołectwie.

Sołtys i Rada Sołecka dziękują wszystkim mieszkańcom Brzeźc za dbanie o nasze Sołectwo, za wsparcie, inicjatywy i udział w podejmowanych działaniach.

Dziękujemy wszystkim instytucjom oraz organizacjom społecznym działającym w Brzeźcach za współpracę, a w szczególności za społeczne prowadzenie działań na rzecz naszych mieszkańców.

Dziękujemy Panu Jackowi Cisło za prowadzenie strony internetowej Sołectwa, publikowanie ogłoszeń na Facebooku, za wykonane zdjęcia i relacje z ważnych wydarzeń oraz szerokie promowanie naszego Sołectwa.

Dziękujemy Burmistrzowi oraz pracownikom administracji samorządowej za każde dobre działanie na rzecz naszego Sołectwa.

Sołtys i Rada Sołecka proszą o dalszą współpracę i angażowanie się w sprawy Sołectwa. Jesteśmy otwarci na inicjatywy społeczne mające na celu rozwój i polepszanie warunków życia w naszej Małej Ojczyźnie.

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u