Miejsce dobre do życia Portal brzezce.info jest pierwszą i najstarszą stroną lokalną w gminie Kultura i sztuka Wiara i tradycja od pokoleń

Data założenia 06.07.2023 r.

Rozpoczęcie działalności 02.08.2023 r.

Rejestracja przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod poz. 14080.

Regon: 526045975

NIP : 638-185-43-04

Siedziba Spółki: 43-200 Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10

tel. 798 635 211

Konto bankowe w Banku Spółdzielczym: 25 84480004 0039 7911 2000 0001

Do Spółki może przystąpić każdy poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej - KLIK w link.

Spółka działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Prawa Wodnego i Statutu - KLIK w link.

Celem Spółki jest utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych - rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie na obszarze Sołectwa Brzeźce.

Spółka przejęła w tym zakresie obowiązki właścicieli gruntów wynikające z ustawy.

Jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami Spółki oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń Spółki, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki. Świadczenia mogą mieć charakter należności pieniężnych lub obowiązków o charakterze niepieniężnym. Wysokość i rodzaj świadczeń oraz terminy ich spełnienia ustala, w drodze decyzji, Starosta na wniosek Spółki. Świadczenie niespełnione w terminie określonym w decyzji podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Spółka realizuje swoje zadania ze środków uzyskanych ze składek członkowskich i dotacji gminy.

Dotacja gminy wynosi 80% kosztów realizowanego zadania.

Dlatego warto było założyć spółkę, ponieważ osoba indywidualna dotacji nie otrzymuje.

Składka członkowska wynosi 25 zł w przypadku posiadania działki do 1 ha i zwiększa się o 7 zł za każdy kolejny pełny hektar.

Np. posiadając 3,4 ha - płacimy 25 zł (za pierwszy ha) + 14 (za dwa kolejne pełne hektary), czyli łącznie składka wynosi 39 zł.

Składki Członkowskie Spółki wpłaca się na rzecz :

Spółka Wodna Brzeźce, 43-200 Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10

na nr konta bankowego: 25 84480004 0039 7911 2000 0001

tytułem: składka członkowska za /rok/

 

Zarząd Spółki:

Joanna Brożek - Prezes Zarządu (tel.: 798 635 211)

Marcin Wiench - Zastępca Prezesa Zarządu

Sylwia Krystek - Członek Zarządu

Janusz Magiera - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Szmajduch - Przewodnicząca

Marcin Niedziela - Członek

Waldemar Wuzik - Członek

 

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u